Το έργο έχει ως στόχο να κινητοποιήσει την στήριξη από πολίτες της Κύπρου, της Μάλτας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας για καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), με επίκεντρο την Υποσαχάρια Αφρική. Αυτή η κινητοποίηση θα έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα στην εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας. Στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η έλλειψη εκπαίδευσης και ακαδημαϊκών πηγών έχει αρνητικές συνέπειες και συμβάλλει στην έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάπτυξη και δημόσια συζήτηση σχετικά με τους ΑΣΧ. Τα προβλήματα αυτά είναι αλληλένδετα. Η ανάγκη για εκπαιδευτικές πηγές  σχετικές με Ανάπτυξη είναι μεγάλες, ιδιαίτερα για πηγές που προάγουν την ενσωμάτωση των αναπτυξιακών πολιτικών σε νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Προς το παρόν, σε καμία από αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για προώθηση της Ανάπτυξης και ούτε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν πρόγραμμα σπουδών για Αναπτυξιακά θέματα. Αντίθετα, τα  Αναπτυξιακά θέματα έχουν περιθωριακό ρόλο στη διδασκαλία, αφού η ένταξή τους στο μάθημα εξαρτάται εξ' ολοκλήρου από το επίπεδο των γνώσεων και το ενδιαφέρον του κάθε εκπαιδευτικού.

Ως μια ομάδα από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και Πανεπιστήμια, συνειδητοποιήσαμε ότι οι φοιτητές στις χώρες μας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε Αναπτυξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά αν θέλουν να σπουδάσουν στη μητρική τους γλώσσα ή αν προτιμούν, για οποιοδήποτε λόγο, να εγγραφούν σε τοπικό Πανεπιστήμιο. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να παράγει εκπαιδευτικό υλικό με συγκεκριμένη θεματολογία, στοχευμένο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και ΜΚΟ, τα οποία να μπορούν να υιοθετηθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Έτσι, θα συμβάλλουν ενεργά στη συζήτηση για ανάπτυξη και στην διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέρα από τις γενικές προσπάθειες για ευαισθητοποίηση, τα Αναπτυξιακά προβλήματα με τα οποία ασχολείται το έργο σχετίζονται άμεσα με τους ΑΣΧ και άλλα Αναπτυξιακά θέματα. Τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο θα στοχεύουν στην πιο πάνω θεματολογία, θα ευθυγραμμίζονται με τους ΑΣΧ και τα έγγραφα για Αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς επίσης θα είναι συναφή με το εθνικό πλαίσιο των νέων κρατών μελών της ΕΕ. Ένα πρωτοπόρο θέμα με το οποίο ασχολούνται όλα τα μαθήματα αφορά το φύλο και την παροχή ίσων ευκαιριών, εστιάζοντας κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική. Τα μαθήματα προσδιορίστηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συνάδουν με τις εθνικές δυνατότητες και ευαισθησίες.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου