Δραστηριότητα 1 - Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών

Στο αρχικό στάδιο, το έργο θα προβεί στην αξιολόγηση των αναγκών μέσω της ανάλυσης υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και των αναγκών που υπάρχουν στις χώρες των εταίρων του έργου. Αυτή η ανάλυση θα περιλαμβάνει αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων και θα προσδιορίσει ελλείψεις, όπως για παράδειγμα αυτές που σχετίζονται με την διάθεση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο, σε ζητήματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και εκπαίδευσης. Η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνει με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) και άλλων λειτουργών από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες για κάθε χώρα, θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης προγράμματος σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS -European Credit Transfer System).

 

Δραστηριότητα 2 -Ανάπτυξη και διάχυση Πληροφοριακού Πακέτου

Αρχικά, τα Πανεπιστήμια και ΜΚΟ που συμμετέχουν στο έργο θα εξετάσουν βασικά έγγραφα και πολιτικές σχετικές με τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία. Το πακέτο θα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, ΜΚΟ και Ακαδημαϊκούς και θα περιέχει τα ακόλουθα:

  • Περιλήψεις και δείγματα των μαθημάτων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
  • Ιδέες για μεθοδολογία της διδασκαλίας των μαθημάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  • Λίστα με πηγές που συμπεριλαμβάνουν μερικά από τα πιο πάνω έγγραφα και πολιτικές
  • Ρουμπρίκες και λίστες ελέγχου για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πακέτου
  • Μελέτες περίπτωσης από τις 4 συμμετέχουσες χώρες (που θα προστεθούν κατά την ολοκλήρωση του έργου). Αυτές οι μελέτες περίπτωσης θα βασιστούν σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και θα παρουσιάσουν ευρήματα από τα Νέα και Παλαιότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Θα περιλαμβάνονται επίσης μαρτυρίες, βέλτιστες πρακτικές και πηγές για την κάθε χώρα.

 

Δραστηριότητα 3 - Εργαστήρια και Σεμινάρια σε τοπικό επίπεδο

Η Κοινοπραξία θα προσφέρει εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς, ενήλικες, αντιπρόσωπους φοιτητικών οργανώσεων και κέντρα εθελοντών. Θα υλοποιηθούν 2 εργαστήρια σε κάθε χώρα τα οποία θα βασίζονται στο πρόγραμμα των σπουδών, στα μαθήματα και το πληροφοριακό πακέτο όπως έχουν περιγραφεί στις Δραστηριότητες 1 και 2. Η ομάδα στόχου θα περιλαμβάνει μαθητές, ΜΚΟ και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη από το ευρύτερο κοινό. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών για ενσωμάτωση των μαθημάτων στη διδασκαλία τους. Τα 8 σεμινάρια που θα διεξαχθούν σε τοπικό επίπεδο θα αφορούν ακτιβιστές από ΜΚΟ, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και αντιπρόσωπους από το Υπουργείο Εξωτερικών της κάθε χώρας. Επιπρόσθετα, τα σεμινάρια αυτά θα αφορούν Πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό, διοικητικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και αντιπροσώπους από το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος τους θα είναι η προώθηση της Αναπτυξιακής εκπαίδευσης στο υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας της εκπαιδευτικής ατζέντας. και η ένταξη της Αναπτυξιακής εκπαίδευσης στα εθνικά προγράμματα σπουδών.

 

Δραστηριότητα 4– Ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακής πύλης και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

Η διαδικτυακή πύλη θα κατασκευαστεί με τη χρήση τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα (open source) προκειμένου να καταστεί εφικτή η συντήρηση με τους ελάχιστους δυνατούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης ιστοσελίδων τα οποία θα παρέχουν στην Κοινοπραξία στατιστικά στοιχεία χρήσης του ιστοχώρου. Αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για την αξιολόγηση της διαδικτυακής πύλης. Αφού δοθεί η αρχική περιγραφή, ο προγραμματιστής θα ετοιμάσει προκαταρτικά σχέδια, χάρτη ιστοσελίδας, κ.λπ. για να ελεγχθούν από τους εταίρους της Κοινοπραξίας. Οι εταίροι θα ελέγξουν τα αρχικά σχέδια και θα παρέχουν ανατροφοδότηση έτσι ώστε να τελειοποιηθεί η δομή του ιστοχώρου. Τα τρία βασικά στάδια ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου και η συντήρηση.

Αρκετά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετέχουν στο έργο ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του. Για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις γίνονται στο στάδιο της συντήρησης θα λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη συντήρηση και εμπλουτισμό του ιστοχώρου με δεδομένα από καινούργιους συνεργάτες.

Ο ιστοχώρος θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Διάφορα μέρη του θα παρέχονται επίσης στις 3 εθνικές γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Μαλτέζικη, Ρουμανική και Ελληνική γλώσσα). Ο ιστοχώρος θα προωθηθεί σε εθνικό επίπεδο στις 4 χώρες που συμμετέχουν στο έργο καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, δίκτυα (π.χ. CONCORD) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Δραστηριότητα 5 - Διάχυση αποτελεσμάτων έργου

Μία από τις προτεραιότητες του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε αναπτυξιακά ζητήματα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για ανάπτυξη δημόσιας συζήτησης γύρω από τα θέματα αυτά είναι η χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Η Κοινοπραξία θα αναπτύξει βελτιστοποιημένες πρακτικές για να στοχεύσει στα ΜΜΕ, προσδιορίζοντας κύριους παράγοντες που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον. Μέσω Διασκέψεων Τύπου θα προκληθεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, προβάλλοντας δραστηριότητες και αποτελέσματα του έργου. Δελτία τύπου θα διαδοθούν από τα ΜΜΕ στις επίσημες γλώσσες των 4 χωρών που συμμετείχαν, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των δραστηριοτήτων του έργου στο ευρύ κοινό και να εμπλακούν περισσότερα άτομα στη δημόσια συζήτηση. Θα δημοσιευτούν επίσης άρθρα από ακαδημαϊκούς και μέλη ΜΚΟ για περαιτέρω τόνωση της συζήτησης στα θέματα αυτά. Επιπλέον, η Κοινοπραξία θα προβαίνει και στη διάδοση δελτίων τύπου και εγγράφων που εστιάζονται στην ατζέντα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και στη συνοχή μεταξύ των πολιτικών θεμάτων που επηρεάζουν τα αναπτυξιακά ζητήματα. Τα δελτία τύπου και τα έγγραφα που θα παράγονται θα διαδοθούν επίσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ινστιτούτα και συνέδρια για θέματα Αναπτυξιακής εκπαίδευσης και συνεργασίας. Η Κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει τις συναντήσεις στο πλαίσιο των εθνικών πλατφόρμων και των ευρωπαϊκών δικτύων για να ενημερώσει και να επηρεάσει τη συζήτηση για συνεργασία μεταξύ οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και Πανεπιστημίων. Μία διεθνής διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του έργου για παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Γενικός στόχος του έργου είναι να κινητοποιήσει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης, ιδιαίτερα των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Με την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και το ιστορικό υπόβαθρο, τους στόχους και το σκοπό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Αναπτυξιακή Συνεργασία, οραματιζόμαστε να ενισχύσουμε τις προοπτικές για επίτευξη των ΑΣΧ. Στόχος μας είναι να εντείνουμε τη γνώση και να προωθήσουμε την προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στη περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής. Η δύναμη του έργου προέρχεται από τη μακρόχρονη θετική συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) και Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίοι προέρχονται από τρία νέα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα από παλιό κράτος μέλος της ΕΕ.

Ειδικός στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ικανότητα των πολιτών της Ευρώπης, των ΜΚΟ και Πανεπιστημίων να συνεργάζονται μεταξύ τους και να συμμετέχουν στη συζήτηση για Αναπτυξιακή Συνεργασία και Παγκόσμια Πολιτιστική Εκπαίδευση σε εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών πηγών και εργαλείων και της ανάπτυξης μηχανισμών για ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να βοηθούν στην προώθηση της Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή εισαγωγικού και πολιτιστικά διαμορφωμένου προγράμματος σπουδών για Αναπτυξιακή Συνεργασία. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι άμεσα ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες των ΑΣΧ και με συνέπεια στα αναπτυξιακά θέματα.

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εκπαίδευσης και έχουν βασικό επίπεδο εμπειρίας, θα ενθαρρύνονται να ενημερώνουν και να πείθουν πανεπιστημιακές σχολές, τμήματα και ερευνητικά κέντρα για την ένταξη των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και την εφαρμογή τους, μιας και θα είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Με αυτό τον τρόπο, τα Πανεπιστήμια θα επωφεληθούν από την συνεισφορά ατόμων που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε Αναπτυξιακά θέματα, καθώς επίσης από τη συνεισφορά εκπαιδευτικών που ασχολούνται άτυπα/μη-τυπικά με Αναπτυξιακά θέματα.

Οραματιζόμαστε πως όταν το έργο μας ολοκληρωθεί, θα έχει άμεση και έμμεση επιρροή σε περίπου 11.000 πρεσβευτές του έργου κάθε χρόνο.

Το έργο έχει ως στόχο να κινητοποιήσει την στήριξη από πολίτες της Κύπρου, της Μάλτας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας για καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), με επίκεντρο την Υποσαχάρια Αφρική. Αυτή η κινητοποίηση θα έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα στην εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας. Στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η έλλειψη εκπαίδευσης και ακαδημαϊκών πηγών έχει αρνητικές συνέπειες και συμβάλλει στην έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάπτυξη και δημόσια συζήτηση σχετικά με τους ΑΣΧ. Τα προβλήματα αυτά είναι αλληλένδετα. Η ανάγκη για εκπαιδευτικές πηγές  σχετικές με Ανάπτυξη είναι μεγάλες, ιδιαίτερα για πηγές που προάγουν την ενσωμάτωση των αναπτυξιακών πολιτικών σε νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Προς το παρόν, σε καμία από αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για προώθηση της Ανάπτυξης και ούτε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν πρόγραμμα σπουδών για Αναπτυξιακά θέματα. Αντίθετα, τα  Αναπτυξιακά θέματα έχουν περιθωριακό ρόλο στη διδασκαλία, αφού η ένταξή τους στο μάθημα εξαρτάται εξ' ολοκλήρου από το επίπεδο των γνώσεων και το ενδιαφέρον του κάθε εκπαιδευτικού.

Ως μια ομάδα από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και Πανεπιστήμια, συνειδητοποιήσαμε ότι οι φοιτητές στις χώρες μας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε Αναπτυξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά αν θέλουν να σπουδάσουν στη μητρική τους γλώσσα ή αν προτιμούν, για οποιοδήποτε λόγο, να εγγραφούν σε τοπικό Πανεπιστήμιο. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να παράγει εκπαιδευτικό υλικό με συγκεκριμένη θεματολογία, στοχευμένο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και ΜΚΟ, τα οποία να μπορούν να υιοθετηθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Έτσι, θα συμβάλλουν ενεργά στη συζήτηση για ανάπτυξη και στην διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέρα από τις γενικές προσπάθειες για ευαισθητοποίηση, τα Αναπτυξιακά προβλήματα με τα οποία ασχολείται το έργο σχετίζονται άμεσα με τους ΑΣΧ και άλλα Αναπτυξιακά θέματα. Τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο θα στοχεύουν στην πιο πάνω θεματολογία, θα ευθυγραμμίζονται με τους ΑΣΧ και τα έγγραφα για Αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς επίσης θα είναι συναφή με το εθνικό πλαίσιο των νέων κρατών μελών της ΕΕ. Ένα πρωτοπόρο θέμα με το οποίο ασχολούνται όλα τα μαθήματα αφορά το φύλο και την παροχή ίσων ευκαιριών, εστιάζοντας κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική. Τα μαθήματα προσδιορίστηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συνάδουν με τις εθνικές δυνατότητες και ευαισθησίες.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου

Επισκόπηση του έργου, θέματα με τα οποία ασχολείται και ο σκοπός του

Στόχοι του έργου και το όραμά μας για την επίδρασή του στην Αναπτυξιακή Συνεργασία

Δραστηριότητες του έργου

Συνεργάτες που συμμετέχουν στο έργο